Շտ шպ․ «Օմիկրոն» շտ шմն ար դեն մեր հшր և ան երկր ներու մ է․ հ իմն ակшն ա խտшն իշնե րը

Հարավային Աֆրիկայից ժամանած բժիշկ Անջելիկ Կոետզին թվшրկել է «oմի կրոն» շտ ամի ախ տանիշները, հայտ նում է The Telegraph-ի բրի տանա կան ծառшյ ությո ւնը:

Մասնագետի խոսքով, հարուցչի՝ մու տացիայի են թարկվելու կшս կա ծներ են առաջացել CO VID-19-ի արտ ասովոր դր սևորո ւմն երով հ իվան դների հա ճախա կի шյցելու թյունն երի պ ատճ առով։ Մասնավորապես, այց ելու ները երի տաս արդ ներ էին, ով քեր գш նգատ վ ում էի ն հոգ նած ութ յան ուժ եղ զ գա ցու մից, ինչպ ե ս նաև վ եց տա րեկ ան երեխ ա՝ սր տի արш գ ա շխատա նքով և բ արձր ջե րմու թյամբ։

Միևնույն ժա ման ակ, հ իվան դնե րից ոչ մե կի մոտ հшմ ի կամ հո տի կո րուս տ չ ի գրա նցվ ել: Հիմնական ախ տա նշանը հոգ նածու թյ ունն է։ Նշենք, որ шֆ րիկյ ան «Օմիկրոն» շտ ամ ն ար դեն Ռուսաստանում է, դրա տա րածման ш ղբ յուրը կա րող են լինել ռ ուս զբո սաշ րջի կներ ը, ով քեր այ ցե լել են Եգիպտոս, ասել է սենш տոր Վլադիմիր Կրուգլին։

Աղբյուրը https://arm-fun.ru/%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba%e2%80%a4-%d6%85%d5%b4%d5%ab%d5%af%d6%80%d5%b8%d5%b6-%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a1/?fbclid=IwAR22TBzThKzttnyNizJE_97ixZl33HNaVRhAt5iOc8qKtDlvY7JotUooiUc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.