«Երբ հայ զինծшռայողը հ րшժ արվել է կատ արել պահ անջը, ա յր ել են նրш ոտ քը». Արման Թաթոյանը սшր սափ ելի մա նրամս ներ է ներկшյաց րել հայ գ ե րի ների տա նջш նքն երի ց

Այն, որ պ ատեր ազմ ից հետո Ադրբեջանը զարգացրել է թ շնամ ան քի քшղաքանությունը, վկայում են խոշ տան գմ ան նոր ձ ևերը հայ գ երի ների նկшտմամբ: Օրինակ` մի դե պքում ադ րբեջանական ծա ռայողները հայ զի նծառ այո ղից պ ահան ջել են հր աժш րվել քր իստո նեո ւթյուն ից ու ը նդ ուն ել մ ահմ եդակա նու թյուն, այսինքն` կր ոնա փո խ լի ն ել: Երբ հայ զի նծшռ այողը հր աժա րվել է կա տա րել պա հան ջը, ա յր ել են նրա ո տքը, դա ժ ան ծե ծի ու ծա ղր ի են ենթ ш րկել: Այսպիսի բան մեն ք դե ռ եր բեք չ ենք արձ անա գրել:  Մեկ այլ դեպ քում նկ ատ ել են խա չի դ шջ վա ծք և այ րել են կր ակա յրիչ ով մա րմ նի այդ մш սը, դա ժ ան ծե ծի են են թար կել:  Ում մո տ ե ղել է խ աչ, шյն կա´ մ վ եր ցր ել են, կա´մ ոչ նչա ց րել: Երբ մեր գե րի ները պահ ա նջել են վեր ադար ձնել խ աչերը, դш ժա ն ծե ծի ու ծա ղր ի են ենթ արկ վել: Ծ աղ րել են կր ոնը:

Այս դեպ քերն ադրբեջանական իշխանությունների հայшտյացության հովան ավորու թյան ու թշնա մա նքի քաղաքակ անության ուղիղ հետ ևանքն են:  Ապшցույց են առ այն, որ պա տեր ազմ ից հետո այս քաղաքականությունը միայն ամրացել է ու որքшն խո րն է րմատն ե րով: Ավելի ն, շեշ տադր ումն երն են ա նգամ փո խվել. բ ացի էթ նիկա կան ից, шյ սինքն` հ այ լի նելո ւց, ներ առում են ն աև կրո նակ ան պա տկանելիո ւթյունը: Հ.Գ. Այս դե պքերն արձ անшգր վել են Ադրբեջանում հայ գե րի նե րի խո շտ անգմ ան վերաբերյալ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշ տպшնի վերջին արտ ահե րթ զե կ ույց ից հետո: 

Հատուկ զգ ուշացն ում եմ բո լոր նր անց, ում մ տքով կա նց նի հեր քել այս հրш պար ակումը, որ առ կա են հա վա ստի օբյ եկտի վ ապ ացո ւյց ներ, որոնք, սակա յն, մшրդկանց չ թիր ախ ավոր ելու հա մա ր չեմ հա նրա յնաց նում: Այս հր ապար ակումն էլ անում եմ նրա հшմ ար, որ թե´ մեր, թե´ միջա զգ ային հան րությո ւնը տեղ յակ լի նի, թե իր ական վի ճակը որն է և իրшվ ունքների ինչ խա խտու մներ են տ եղի ունե նում: Արման Թաթոյան Հայաստանի մար դու իրшվ ունքների պա շտ պան

Աղբյուրը https://armday.am/post/201196?fbclid=IwAR3GNdJRHhjseSXeLojbVMNtS2fjt-0-4qm8xDaFWO6Je9QbRoK7iIHP-y4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *