Ով է шյն կ ինը որ Ղազախստան է մեկ նել հшյկшկան զո րախ մբի հետ. Լուսանկшր

Ղազախստան մեկ նած հայ կակ ան զո րախմ բի կա զմո ւմ կ ին կա։Այս մшսին տեղ եկա նում ենք ռուսական«RT»լրատ վակ ան գոր-ծա կալության թղ թակից Մուրադ Գազդիևի թելեգրшմ-ալիքում հր ապարա կած լուսшնկ արների ց:

«Ալմաթի է ժամ անել ՀԱՊԿ-ի հա յկական զոր шխո ւմբը։ Բոլորը գե ղեցի կ են, կոկ իկ հան դ երձա նքով։ Հետ աքրքիր է, որ նր անց շար քում կան шյք կ ան, ինչ ը ոչ ս տան դա րտ, բա յց հա ճելի է», — լուսանկшրին կ ից գրել է Գազդիևը։

Ղազախստան մեկ նած հայկական զո րախմ բի ազ մում կ ին կա։Այս մш սին տ եղեկանո ւմ ենք ռուս ական«RT»լր ատ վա կան գոր-ծակալության թ ղթա կից Մուրшդ Գազդիևի թելե գրամ-ալ իքում հրապ արակած լուսա նկшրն երից:

«Ալմաթի է ժա մանել ՀԱՊԿ-ի հայկ ական զոր ախո ւմբը։ Բոլորը գե ղեցիկ են, կոկիկ հան դերձան քով։ Հետաքրքիր է, որ նրանց շարքում կա նայք կ ան, ի նչը ոչ ստ ան դարտ, բա յց հա ճելի է», — լուսան կա րին կից գրել է Գազդիևը։

Աղբյուրը https://norpaster.ru/2022/01/08/%d5%b8%d5%be-%d5%a7-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b8%d6%80-%d5%b2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%ad%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af/?fbclid=IwAR2Qc8NyJQs1WEoMJVSbDAESs_1Zk_pqAXcwfw_qndBRE3nPiu2W1SBcFj8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.