Ալիևը խոս տան ում է ադրբեջանցիներին, որ Քոչարյանի և Սարգսյանի «հ ին» Հայաստանն այլևս երբեք չ ի վե րա դա ռնա

Zham.am-ը գրում է․ Իր վերջին աս ու լիսի ընթա ցքում Ադրբեջանի նախ ագահ Իլհամ Ալիևը չմ ոռ ացավ հի շատ ակել նաև ՀՀ նախ կին 2-րդ և 3-րդ նախա գահն երի մա սին: Քանի որ վեր ջինն երիս գործուն ջան քե րով էր նաև Ադրբեջանը կոր ցրել 90-ականներին իր տա րա ծքի 20 տո կոսը, բնակ անա բար, Ալիևը չէր կա րող չկ իսվ ել ադրբ եջան ցիների հետ իրե նց համա ր այն մտ ահոգութ յան հետ, որ վերջիններիս հնա րավոր վերադա րձով Հայաստանը կրկ ին կարող է կրկնել իր 90-ակա նն երի հաղ թանակը: Այն, որ նման մտ ա հոգո ւթյուն Ադրբեջանում կա՝ փա ստ է:

Սակայն Ալիևը փոր ձեց կր կին փա րատել ադրբե ջանցիների այդ մտա վախությու նը այն թեզով, թե Բաքուն այլևս թույլ չի տա նման շրջադարձ: Ճիշտ է դրա համար նա ոչ մի հիմն ավոր փա ստարկ չբե րեց, միայն կրկնեց, որ ներկա յիս Ադրբեջանը 90-ականների երկ իրը չէ: Բացի այդ ակնարկեց, որ վերջին պատերազմով լեգիտիմ կարգ ով խ աղի մեջ է մտել Թուրքիան: Բացի այդ, Բաքուն  հույս ունի, որ Փաշինյանը ով հայությանը մեծ վն աս է հաս ցրել, գիտակցո ւմ է թե իր իշխան ո ւթյան կորուստը ինչ կնշանակի իր համար: Ալիևը, իհարկե, դր ա մասի ն չխո սեց, սակ այն բոլորն են հասկանում, որ այսօրվա Փաշինյանի իշխա նության պ ահպահ ման համ ար առաջինը շահագրգռված են հենց Ադրբեջանն ու Թուրքիան: Փաշինյանի օրոք նրանք «ազատագրեցին» Արցախից փաստացի 9 շրջան, Արցախի հարցը փաս տացի փակման առաջ է կանգնած, Փաշինյանի օրոք Թուրքիան լեգիտիմ իրավունք ստացավ խառնվել մեր տար ածաշրջանի գործերի մեջ և այսօր քննարկում է թուրքական աշխարհը Սյունիքի միջոցով կապելո ւ հարցը:

Ո՞վ պետք է լիներ Փաշինյանի տեղը, որ նմ ան ն վեր մա տուցեր Թուրքիային և Ադրբեջանին: Այս տեսանկյունից Ալիևի մտ ահո գությո ւնները հ ասկ անալի են: Նրանք ամեն ինչ ան ելու են, որ Քոչարյանի և Սարգսյանի «հ ին» Հայաստանն այլևս չ վեր ադառ նա: Ավելին՝ Ալիևը Էրդողանի հետ միասին ցան կանում են օգնել Փաշինյանին կերտել «նոր» Հայաստան, առ անց Ղարաբաղի և Սյունիքի: Իսկ հետագայում էլ, երբ այդ խն դ իր ները լուծվ են, առանց Սևանի և նույնիսկ Երևանի: Չե՞ք հավատում, հիշեք թե մինջև 1915 թվականը երիտթուրքերը ինչ «խաղաղության դարաշրջան էին» առաջարկում այն ժամանակվա թրքահայությանը: Իսկ թե ինչ եղավ հետո, բոլորս գիտենք: Սա է իրականությունը:

Աղբյուրը https://armday.am/post/201805?fbclid=IwAR3YTf4vog_F6xAeoyjJ9T5gkrLa0eHqbIBdSEQx-PKmcoVow2hpVwTzRyM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.