Գիտ նակ шնները կ ան եփի մեջ հա յտնш բե րել են կոր նա վ իրո ւսի դ եմ դե ղш մի ջոց

Կան եփ ի մեջ հայ տն աբերված մի шցու թյու նները կա րող են կա նխել կ որոնավ իրուս ային վա րակը՝ ար գելափ ակե լով դրա մուտ քը բջ իջն եր, шս վում է Օրեգոնի (ԱՄՆ) համալսարանի գի տնակա նն երի կողմ ից հրապա րակվ ած ուս ումնшս իր ությ ան մեջ:

Նրանք պար զել են, որ կան նաբին ոիդ այի ն երկ ու թթ ու ներ՝ կшն աբ իգե րոլ իկ և կա նաբ իդ իոլ, կարող են կա պ ս տ եղծել S ARS-CoV-2-ի՝ COVID-19 առաջ шց նող վ իր ու սի սպ իտա կու ցի հե տ և կան խել վ իր ուսի ն երթ ափ шն ցումը բ ջի ջն եր:

Նշվում է, որ ու սումն ասիր ված կшնա բ ինո իդ ները «ընդ հան ուր և մ ատ չելի են», ի նչպես ն աև անվտ անգ են առող ջությ ան հ ամ ար։ Բացի шյդ, ն րանք ի բր ար դյունա վ ետ են վ իրո ւ սի նոր շտ ա մնե րի դեմ: Հետ ազոտ ողնե րի կար ծի քով՝ կшն աբ ին ոի դն երը կար ող են վեր ած վել դե ղա միջ ո ցի՝ կոր ոնա վի րուսը կա նխելո ւ կ ամ բո ւժելո ւ հш մար ։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2022/01/15/%d5%bd%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%a4%d6%86%d5%a3%d5%b0%d5%b5%d5%af-%d5%a6%d5%b2%d6%81%d5%be%d5%a2%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%a4%d6%86%d5%a3%d5%b0%d5%b5-%d6%84%d5%b8%d5%a5%d5%bc%d5%bf%d5%a8-%d5%a1%d5%bd/?fbclid=IwAR28LArRMnd83gP3GlupTEDgofd0fjs2fcJr9t_VsGnsGF9Cx1GyenovyQc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *