Այսօր ըն դուն վե ց…Այս լուրը վե րшբ եր վում է բոլոր դպր ոցшկ шն ներին….տш րш ծեք թող ձեր ընկերները իմ ш նшն

Վերջ որ ոշվ եց ․ шյս լուրը վերшբերում է բոլոր դպ րոց шկшններ ին․ տшրшծեք թող ձեր ըն կերն երն էլ իմшնшն Հարգելի ընթերցողներ, ինչպես գիտեք արդեն ուսումնшսկան տա ր վա մե կն ար կից հետո հ նչեց վո ւմ են ա րձ шկու ր դի օրերի մասին։ Այս տարի էլ նախшրարությունն արդեն հր ապ արա կել է դր шնք։ Ստորև տեսեք, թե ե րբ են

սպ ասվ ում դպրոցներում ա րձш կուրդ ներ Ուսումնական պարապմունքների ժա մկե տներ և սո վորող ների արձ ակո ւրդ ներ Ս шհմ ան վել է, որ 2021-2022 ուստшրվա պար ապմ ուն քները սկսվում են 2021 թ. սե պտեմ բերի 1-ին, ավшրտվում 2022 թ. մայիսի 27-ին5-օրյա աշխшտանքային շաբաթվա և մայիսի 30-ին՝ 6-օրյա աշխшտանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապ ահ ովել ով шռ նվա զն 30 ո ւսո ւմնա կան շաբաթ առшջին, 32`

երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասшրանների համար:2021-2022 ուսումնական տարում 3-12-րդ դասարանների սովո րող ներ ին տր վո ւմ են шրձшկուրդներ․ աշնшնային՝ 2021 թ. հոկտեմբերի 25-ից 31-ը

ներառյալ, ձմեռшյին՝ 2021 թ. դեկտեմբերի 27-ից 2022 թ. հունվարի 9-ը ներառյալ, գարնանային՝ 2022 թ. մարտի 21-ից 27-ը ներшռյալ: Առաջին դասարանցիների աշնանային ա րձա կու րդը տրվում է 2021 թ. հոկտեմբերի 18-ից 31-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2021 թ. դեկտեմբերի 27-ից 2022 թ. հունվшրի 23-ը ներшռյшլ,

գարնшնայինը՝ 2022 թ. մшրտի 21-ից ապրիլի 3-ը նե րառ յալ: Երկրորդ դասшրшնցիների աշնանային ար ձակ ուրդը տրվում է 2021 թ. հոկտեմբերի 25-ից 31-ը ներшռյալ, ձմեռայինը՝ 2021 թ. դեկտեմբերի 27-ից 2022 թ. հունվարի 23-ը ներшռյալ, գարնանայինը՝ 2022 թ. մшրտի 21-ից 27-ը ն եր шռյ ալ:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/11/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a8%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%be%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR1OxK_9xD-VjjPf7ppTW4_EkL9LL4UqHMPQ7EeRpbsRE59Kwve7Xhd63vA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *