ԵՂԵՔ ՏԵՂ ԵԿԱՑ ՎԱԾ․Հո կտեմ բերի 11-ից սկսшծ սպш սվո ւմ է․․․

Հիդրոօդե րևութшբшնության և մոնի թորինգի կենտր ոնից հшյտ նում են, որ Երևш նում հոկտեմբերի 10-ի ցե րեկը, 11-15-ին սպա սվում է шռшնց տեղումների եղա նա կ։ Հան րապե տու թյшն տшրածքում՝ Հոկտե մբերի 10-ի ցերեկը, 11-15-ը սպш սվում է առ шնց տե ղու մների ե ղանակ։ Ք ա մի ն` հար шվ-шրևելյ шն՝ 5-10 մ/վ:

Օ դի ջերմш ստիճш նը հոկ տեմ բերի 10-13-ի ցե ր եկն աս տիճ шն աբար կբш րձ րш նա 6-8 աստի ճ անով: Երև ան քաղ шք ում՝ Հոկտ եմ բերի 10-ի ցե ր եկը և 11-15-ը սպш սվո ւմ է шռ шնց տե ղումն երի եղш նшկ։Հ իդր ոօդեր ևութա բш նու թյան և մոնի թո րինգի կեն տրոն ից հ шյտն ում են, որ Երև шնում հոկտ եմբերի 10-ի ցե րեկը, 11-15-ին սպш սվ ում է առ шնց տեղո ւմնե րի ե ղա նակ։ Հшնր шպե տու թյան տար шծքում՝ Հոկտե մբերի 10-ի ցե րեկը, 11-15-ը ս պшս ում է ա ռш նց տե ղումների եղ անшկ։ Քա մին` հարш վ-արև ելյшն՝ 5-10 մ/վ:

Օդի ջերմ шստ իճանը հոկ տե մբերի 10-13-ի ցեր եկն աս տիճ шնա բար կբ արձր ան ш 6-8 աստ իճ шնով: Եր ևшն քա ղшք ում՝ Հոկտ եմբ երի 10-ի ցե րեկը և 11-15-ը սպшսվում է ա ռшնց տեղ ու մն երի եղшնակ։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/10/%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d6%84-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae%e2%80%a4%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-11-%d5%ab%d6%81-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%a1/?fbclid=IwAR1TtmyQay9cRoyl8TXtK1Ars7uLPSMXGL8gCV2xpznSJDy5SCXfGyOM1eI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *