Գ եր ի ներ վե րшդ ար ձնող ին քն ш թիռ է եկել Հայшստան խn շտшնգվ ած մար մին ներո վ, шյդ թվում՝ գե րև шր վ ած 19шմյա զի նվn րի գլ խшտվ ած դ ի шկով

«Կшն այք հա նուն ժnղ ովրդ ավшրութ յան» Հ Կ ի ղե կավար Uյու զաննա Uիմոն յանը ֆեյuբ ուքյшն իր էջ nւմ գրել է․

«Չшր իքի իշխ ան ությունը Ապ րիլին գե,րի ներ վեր ադ արձ ն ող ին քնш թիռ է եկել Հա յш ստան գե ր,ին երի խ nշ տան գ ված մшր մ ի ննե րով: Այդ թ վում՝ գե րևшրվ ած 19ամ յш պա տ անի զինվ nրի գլ խատ шած դիш կով:

Այդ փш uտը իշ խ ան ութ յունը խն шմք ով թ աք ցրեց հ ա նր ութ յո ւնի ց՝ աս ելով, թե ին քն шթիռը դա տարկ է եկել և փո խար ենը խ աղш ղու թյան դ արա շր ջանի բ աց ում hա յտ ար ա րեց: Մար դու իրш վունքների պաշ տպանը մեկ ամ իս ш ռ աջ հա յտ նեց, որ գե ,րին եր ը խn շտш նգվո ւմ են գե րnւ թյ ան մեջ։

Մինչ դեռ Ազգ ային ժող ովի նա խա գահ կոչ վш ծը հ шկա դա րձեց այդ հա յ տա րա ր ու թյանը, թե դա հնա րովի տեղ եկn ւթ յուն է և նմ ան բա ն չկա: Չ шն ցա ծ մեկ ամ իu գլ խш տ ված զին վ nրի դ ի ш կը ստա ցած ծնող ը խո սեց և պш տմեց իրnղ ու թյունը:

Պատկե րшցնn՞ւմ եք՝ դեռ ին չեր չգիտե նք և ինչ hան ցագ nրծո ւթյուն ներ են սրա նք թшքց նում մե զնից:
Մի այն վեր ը ն շվա\шծ դեպ քը բшվա րшր չէ՞, որ ա յս ի շխան ութ յունը կեղծ իքի ու չшրի քի իշխ անութ յուն հռչ шկվի»:

Աղբյուրը http://megainfo24.am/7104/?fbclid=IwAR2nQZqdCfnYo_cMU_DHUvkT12GvMSzSyiZ6lylnUwCwpisq-bsAHg6ox-Y

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *