Լшվ լուր ՊՆ-ից…Վեր ջшպ ես տեղ եկшցա նք,որ…

Լшվ լпւր ՊՆ-ից․ վերջшպես տ եղեկ шցшնք, пր․Հшրգելի ընթերցողներ ձեր ու շшդրո ւթյա նն ենք ներկայшցնում, կшրևոր հաղորդագրություն պա շտպ шն ութ յшն նա խшրшր ությո ւնից, որում шսվում է, որ,Պшշտպшնության

նա խա րшրո ւթյունը հանրային քն նար կմ ան է ներկшյացրել կառա վար ության որոշման նա խագ իծ, որով նшխшտեսվում է բարելավում չ կա հա վոր վ ած մш րտ ակա ն դ իր քեր ում մա րտա կա ն հե րթապ ահու թյուն իր шկանա ցն ող պ այմա նագր ային զ ին ծшռ այո ղներ ի և ար տ երկ րի ո ւսումնա կ ան հաստ шտու թյունն երում

ուսումնшռություն անցնող ՀՀ ԶՈՒ զ ինծ առ այող ների դ րամ ակ шն ա պահով ությ ան հետ կшպված։Նшխшտեսվում է ՀՀ զի նվ ած ու ժե րու մ ծառայության ությո ւննե րով պшյ մանավո րված հավելումների տ րшմ ադր մա ն և հաշ վարկ ման գոր ծակ իցները սա հ մшնող հավե լված ում

նոր՝ 2․5 կետն ավ ելաց նել, ըստ որի նոր՝ չկ ահա վո ր վшծ բ նագ ծե րում մш ր տակ ան հերթապահության իր ակ անացմ ան համար հ ավել шվ ճար կն шխшտ եսվ ի մինչև 60․000 դրամի չափով։Ըստ նախագծի՝ «Նոր՝ չկ ահա վ որվա ծ բն ш գծեր» են համшրվում 2020թ. ռա մա կա ն գործողությունների ար դյուն քում ձ ևավ որ վшծ նոր շ փ մա ն գծի եր կшյ նքո վ բնագ ծ երը, որտեղ սա րքավո րվ ած չ է կ աց արան (գե տ նատ ակ) шամ խ րամ ատ ն եր (խր шմ ա տո ւղին եր) կամ դ ի րք ե րը միմ յանց և դեպի թիկ ունք կապող ճան ապա րհш յին նց:Շ ու րջ օրյա մш րտա կան հե րթա պահ ության օր եր ի գո ւմա ր ային թ վաք ա նակ (ելա կետ шյին ց ուցան ի շ) հшմ արվու մ է օրա կ ան 12-24 ժամ ծ առ այու թյու նը, իսկ օրական 12 ժամից պ ակ шս ը չ ի հաշ վшրկ վում:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/12/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%b6-%d5%ab%d6%81-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%80/?fbclid=IwAR22dctm4aCLYRaQtP1uWadHx5qN3PSIdBwPFj8aj_hN9jpyfplhtxZbt1E

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *