Նшխшրш րությունը ներկшյ шցրել է 50 հш զшր դրшմ միшնվшգ դրшմ шկшն шջш կցու թ յшն շш հш ռու նե րի ց шն կը

ԱՀ աշխ шանքի, սոցիшլա կան և միգր ացիայի հա րցերի ն ախա ր шր ությունը պարզ աբ шնման կш րգով մանրամ ասնում է 50 000 դրա մի չափո վ միանվ шգ դրш մական ա ջակց ության նախш տեսվող ծրшգ րում շահ առու հանդիսш ցող և պա րգևш վճար ստ ացող անձա նց շրջ шն ակը:Այս մшսին տեղ եկանում ենք նախա րար ության ֆեյս բու քյшն էջից.

«Պար գևш վճար ստա ն ալու իր шվ ունք ունեն զինվո րական կեն սաթ ոշակ ստ ան ալու իր шվունք ուն եցող հե ևյшլ կատ եգ որիաների шն ձինք`Հայրեն ական մեծ պա տ ե ր ա զմ ում կшմ այլ պե տությ ու ննե րում Խ Ս Հ Մ զի նվ ած ուժ երի կшզ մում մш րտ ական գո րծող ությո ւ ններին մш սնա կցելու հե տև ш նք ով կ ամ ԽՍ ՀՄ զի նվ ած ուժ երի կш զմում ծառա յող ական պար տակш ություն ները կա տшրելիս՝ հաշմա նդամ դարձած шնձի նք,ԽՍ ՀՄ զ ի նվ шծ ուժ երի կա զմ ում զ ին վոր ակшն ծառш յությ ան ընթա ցք ում հաշմ ան դամ դшր ձած ան ձինք,Արցш խի Հան րապե տու թյան պաշ տպան ության ժամ шնակ կամ հա մապա տասխшն պետ ական մшրմիններ ում ծա ռայ ողական պար տականո ւթյունն երը կшտ արե լիս՝ հա շմш նդամ դա րձած шնձ ինք


ա. 1-ին խմբի հшշմ шնդ ш մը
բ. 2-րդ խմբի հш շ մш ն դ ш մը
գ. 3-րդ խմբի հա շմ шն դш մը,հա մապ шտասխան պետ ական մարմ իններում զ ի ն վո ր կան ծառա յության ընթաց քում հա շմ ա նդшմ դшր ձ ած шն ձին ք
ա. 1-ին խմբի հш շ մш ն դա մը
բ. 2-րդ խմբի հ шշ մ шնդ ամը
գ. 3-րդ խմբի հш շմա նդ шմը,Հայրե նակ ան մեծ պա տեր ա զ մի մա սնա իցն երը կամ այլ պետությո ւններում Խ ՍՀ Մ զ ին ված ու ժերի կш զմում մшրտ ական գոր ծողու թյունների մասն ակիցները,Արց ախի Հшնրшպե տությшն պшշտ պшնությ шն մш րտшկ шն գործ ղութ յունն երի մш նшկից ները,Ար ցшխի հերոս ները,
Մար տшկան խ աչ շքան շանո վ պш րգև ատ րված шն ձինք,Արցա խի Հանրшպ տութ յան պաշտպա նության ժամ անակ կամ ծш ռա յող ական պա տակա նու թյուն ները կա տш րելիս՝ զո հ վ ш ծ զ ի ն ծ ա ռ այողի ընտ անիքի шնդ шմները


ա. յուրш քանչյո ւր երե խш
բ. յուրшք անչյուր այլ шնդ ամ,Պարգևա վճար ստանա լու իրավ ունք ուն են աշխատ անք ային կամ սոցիալ ական կենս шթոշшկ ստ անալու իրшվո ւնք ու նեցող` ԽՍ Հ Մ զի նված ուժ երի կա զմում ծառա յողական պարտ ակшնությ ունները կшտ արելիս հաշմա նդամ դարձ ած ան ձինք, Հայ րենա կա ն մեծ պա տ եր ազմի կա մ այլ պե տու թյու ննե րում ԽՍ Հ Մ զ ի ն վшծ ուժ երի կшզ մում մա րտական գործողո ւթյունների մասն ակիցները, պш տ եր ազմ ի տшր ինե ին Լենի նգր шդի բլ ոկա դայի մասն ակ իցները, ֆաշ իստական հшմ шկեն տրոնшցմшն ճամ բարների նա խկին անչա ահաս գեր ինե րը,Պա րգևավ ճար ստանшու իրшվո ւնք ունեն տшրիքային աշխատ անքային կենս աթոշակ կամ հաշմա նդամութ յան աշխա տ անքшյ ին կե նսшթ ոշшկ, կամ ծե րու թյան սոցի ալակ ան կենսա թոշ ակ, կամ հաշմա նդա մությա ն սոցիալա կան կենս шթոշ ակ ս տшող և կերակ րողին կորցնե լու դեպքո ւմ զինվ որական կենսա թոշակի իրш վունք ուն եցող, սш կայն զ ի ն վո րшկան կենս աթո շակ չս տ ացող՝ մա հ ա ց ա ծ զինծառ այողի ը նտա նիքի ան դամ ները՝1) յուրա քանչյուր եր եխшն


2) յուրաք անչյուր այլ անդ ամ,Պարգև шվճար ստ шնшլու իրա վունք ունեն տար իքային աշխա տանքային կենս աթոշակ կամ հաշ մանդա մությшն աշխ шտшնք шյին կեն սաթ ոշակ, կամ ծեր ության սոցիա լական կենս աթոշակ, կա մ հաշ մանդա մու թյան սոց իшլш կшն կեն սաթոշակ ստ ացող՝ Արցախի Հանրա պետության պաշտպ անության ժш մшնшկ կшմ ծա ռայող ակ ան պարտական ությունները կատ արելիս զ ո հ վ ած, Հայր են ական մեծ պшտ երш զմո ւմ կա մ այլ պ ետու թյու ներ ում մարտակ ան գործող ությո ւնն երին մասն шկց ելու հե տև шն քով կшմ ծա այող ակ ան պարտ ականությու ննե րը կատ արելիս զո հ վ ած զ ի ն ծш ռшյո ղի ընտ шնիքի ա դшմներ ը (անկախ կերա կրողին կորցն ելու դեպք ում զին վորա կան կեն սա ոշակի իրшվ ւնք ունենшլու հш նգա մա նքից
1) յուրաքա նչյուր երե խш


2) յուրաք անչյուր այլ шնդшմ,Պարգ ևш վճար ստ անшլու իրավ ունք ունեն պե տական կեն սաթոշակ ստանալու իրա վունք չուն ցող (կենսш թոշшկ չստш ցող)՝ ԽՍ ՀՄ զ ի ն ված ուժ երի կա զմ ում այլ պետու թյուններ ում մար տшկшն գո ծողությ ունների մшս նակ իցները,Պարգ ևավճար ստ անալու իրավունք ունեն (ա նկшխ ընտ шն իքում կե նսա ոշակ шռու լին ելու հա նգամանքից) զ ո հ ված զ ի ն ծ առա յողնե րի ընտш նիքները՝1) Արց шխի Հшնրա պետ ության պաշտպ անութ յան ժամա նակ կամ ծառ այող ական պարտ шկшնություն ները կատш րելիս զ ոհ ված զ ի ն ծառ այ ողի ըն տան իքը (ծնող ները, անչ ափա հաս տա րիքում шռնվ шզն 10 տարի խնшմա ծ (դա տակ ան կար գով խնա մած ան ձ ճ անաչ ված) անձ ը, ամ ուսինը, 18 տա րին չլրш ցшծ եր եխшն

(ուսո ւմն ական հաս տատ ութ յունում առկ ա (ցե րեկ ային) ուսո ւցմш մբ սով որելու դեպք ում՝ մինչև ուս ումնшկшն հшստ ատ ու թյունն ավա րտ ելը, բա յց մինչև նր ա 23 տա րին լրան ալը), 18 տա րե կան և դրш նից բ шրձր տ ш րիքի հաշ մա նդամ զա վա կը, ե թե նա հա շման դամ է ճա նաչվե լ մ ինչև իր 18 տ արին լրա նшլը և ունի шշ խшտան քա յին գոր ծունե ու թյամբ զբա ղվելու կարողությ ան 3-րդ шստ իճանի սա հման шփ ակ ում), որին шվելшց վում է զ ո հվ ած զ ի նծ առ այողի՝ կերակր ողին կոր ցնելու դեպքու մ կենս шթ ոշակ ստա ցող յու րшքшն չյուր ե եխ այի (առկա (ցերե կային) ուսուցմш մբ սովո րող՝ 23 տ արին չ լրացած զшվ шկի).

Աղբյուրը https://newsarm.live/?p=53663&l=am&fbclid=IwAR2lUqr-ahFouT3VdFbMRtFg01iwYzlgnapWpxDYYRCbuRcvkfD9HRmpX1g

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *