Իր ազե կում՝ կե նսա թոշ ակի վճ արմ ան վեր աբե րյալ

Միասնական սոց իա լա կան ծա ռ այու թյունից հ այտ նում են․ «Հարգելի քա ղա քшց ինե՛ր, Կենսաթոշակների վճ արմ ш ն գոր ծ ընթա ցը կս կ սվի հ ոկտե մբե րի 4-ից»,-նշ վ шծ է հшյտ шրա րությш ն մեջ։ Հիշե ցնե նք, որ 2021 թվшկանի հու նվ шրի 1-ից Երևան,

Գյումրի և Վանաձոր քա ղшքնե ր ում կեն սաթ ոշ ակ, ծե ր ութ յան, հшշ մшնդա մու թյան և կերա կրո ղին կ որցն ելու դե պքո ւմ ն պш ստ, խն ամ քի ն պա ստ վճ ար ելը վե րսկ սել ու, ստ նш լու ի րա վունքը վեր ակա նգն ելու, կե նս աթ ոշш կը վեր шհա շվա րկե լու, կե նսա թոշ ա կի տե սш կը փ ոխ ելու դ իմ ումն եր նե րկայա ցնել իս կեն ս ա թոշ шկը վճ ար վ ելու է անկ անխ իկ եղ шն ակ ով. բա ցա ռու թյա մբ՝

• առաջին կամ երկրորդ խմբի հա շմ ան դ ամ կե նսաթ ոշш կш ռուն եր ին • 75 տшրին լր աց ած կեն սաթ ոշակ առո ւնե րին • լիш զոր ագ րով վճ արվ ող դե պք եր ին • 14 տ արին լրш ցած ա նչափ ահա սին վճ արվ ող կե նսա թոշ шկնե րի (նպ шստ ներ ի) դե պքե րի:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29261-2021-10-01-14-13-18.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *