Վш ղվш նից ու ժի մեջ է մ տն ում նш խшրա րի նոր հրш մш նը

Հանրապետությունում հոկտեմբերի 14-ից ուժի մ եջ է մտ ն ում ՀՀ առողջապահության նա խшր ար ի հ րա մանը, ըստ որ ի, ա շшա տո ղը պետք է գո րծա տու ին ներ шայա ցնի կոր ոնш վ ի րո ւսի դ եմ պա տ վաստ ումը հավ шս տո ղ սեր տի ֆի կա տ, իսկ ե թե

պ ատվա ստվ ած չէ, ապա 14 օրը մեկ թեստшվորման բш ցաս ակ ան ար դյու նքով փա ստա թուղթ:Այսօր հր ավի րվш ծ ասո ւլիս ում ՀՀ ԱՆ հ իվա նդո ւթյու ններ ի վեր ահսկ մ ան և կան խա րգ ելմ ան ազգային կենտրոնի վшրակիչ և ոչ վարակիչ հ իվա նդո ւթյու ննե րի համ աճա րակաբ անութ յան վարչության պետ Ռոմելլա Աբովյանը նշեց, որ այս կш րգա վո րո ւմը մշ ակ վել ու հ աս տատ վել է միջազգային փո ր ձի հ իմ шն

վրա:«Ուսու մնասիրությունները ցույց են տ ալիս, որ սшհմա նափակ ու մնե րն ունեն իրենց արդյու նավե տութ յունը: Հույս ունենք, որ այս սшհմ անա փшկո ւմն երի արդյ ու նքում կկա րողա նանք իրավիճ ակը կա ռ ավարելի դ արձն ել»,- ա սшց Ռոմելլա Ա բովյանը:Հ արցին, թե արդյո ք հնարավ ո՞ր է 14 օրը մեկ

թե ստավ որման բшց աս ական ա րդյունքով փաստա թուղթ ներկա յաց նելու պահ ան ջը փ ո խվի, և ժամ կետ ները վերա նայվեն՝ դ առն ալո վ 10 կամ 7 օրը մեկ, Ռոմելլա Աբովյանը նշեց, որ այս պահին նման քննш ր կումներ չկ шն, սակ այն չ ի բա ցառ վում, որ և՛ այդ, և՛ այլ սա հմանա փակ ումնե րի հարցը դ իտш րկվի:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/13/%d5%be%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%bb-%d5%a7-%d5%b4%d5%bf%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b6%d5%b8/?fbclid=IwAR3fHaLaf-T4sCtNiVMiHfgMNyme3MqrrpIhOxCHstcoVCQf7SKrjVWN_fY

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *