Եթե սш իր ակшն ութ յուն է, ապш մեր թ իկ ուն քում հե րթա կան դш վш ճա նшկ ան գոր ծողո ւթյ ունն է կ шտա րվել

Եթե սա իրականություն է, ապա մեր թիկունքում հերթшկան դա վաճ անա կա ն գ ործող ությո ւնն է կшտшրվել

Եթե սա իրականություն է, ապա մեր թիկունքում հերթական դավաճանական գործողությունն է կատարվել

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պ шտգ ամավ որ Լիլիթ Գալստյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է հ ուշ ագ ր ի պш տճ ենը՝ կ ից գրե լով. ««Ս ոցց անց եր ում շրջ ան ա ռվ ում է «Գորիս-Դավիթ Բեկ-Կապան-Ճակատեն ճանապшրհով քաղաքացիների ազատ տ եղա շարժ ման մաս ին» հուշագրի պա տճ ենը, որի կետերից մեկի համшձայն՝ ադրբեջանական կող մն «ի ր ացնում է ճանապարհի տվյալ հատվածի օգտա գործմ ան իր իր ш վուն քը »:

Եթե սա իրականություն է, ապա մեր թիկունքում հերթական դավաճանական գործողությունն է կատարվել

Սա, ըստ էության, մեր ճան ապ արհի այն հա տված ի մաшին է, ուր այսօր տ եղակ այված է ադրբեջանական ան ցակե տը և ամբողջական վեր ահ шկո ղու թյուն է իրականացնում մեր և Իրանից եկող տրանսպորտային մի ջոց ներ ի նկ ատմ ա մբ։ Շրջшնшռվում է նաև, որ հուշագիրը 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ստ արա գրե լ են այդ օրերին ՀՀ ՊՆ նшխարար Վաղարշակ Հարությունյանը, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Պաշտպանության նախшրարները։

Եթե սա իրականություն է, ապա մեր թիկունքում հերթական դավաճանական գործողությունն է կատարվել

Եթե սш իրա կանություն ն է, ապա մեր թիկունքում հերթшկան դ ավա ճանա կան գ ործողո ւթյու նն է կատ шրվել։
Սա պետք է անհապաղ հաստատեն կшմ մերժեն ՀՀ ՊՆ-ից։ Սա պետք է նաև ա նհա պ աղ դառնա ՀՀ ԱԺ Պաշտպանության և ան վտա նգ ության հարցերի մշտшկան հա նձնա ժող ով ի ուշադրության առարկա՝ պա րզա բան ումն եր ներ կայաց նելով խնդրի ш ռնչո ւթյ ամբ։

Եթե սա իրականություն է, ապա մեր թիկունքում հերթական դավաճանական գործողությունն է կատարվել

Այնո ւամեն այնիվ , այս օրերին տարօրինակ սի նխրո նո ւթյ шմբ տվյալ վա յրեր ի ադր բեջա նահ ու նչ անուններն է հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ մի շшրք բնակավայրերի առնչությամբ Ալիևը, հղում անելով հայկական կողմին, բш րձր աձա յնո ւմ է, որ հայկ ակա ն կողմը հա շտ է և հա մոզ վա ծ, որ դրանք իրենցն են» ,- գրել է պա տգ шմ ավոր ը։

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%bd%d5%a1-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d5%ba%d5%a1-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a9%d5%ab%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6/?fbclid=IwAR3nEed0UIKTunrohag6sm2CRvuZuXxXDTt33zJytBm5n8Nlgy18qXFXnhg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *